સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, પાલનપુર Alumni Association માં જોડાવવા માટે નીચે આપેલ ફોર્મ ભરવું. ત્યારબાદ  Alumni Association દ્વારા આપના દ્વારા ભરાયેલ વિગતોની ચકાસણી કરીને આપને આપના ઇમેલ પર Login Credential આપવામાં આવશે.

BANK ACCOUNT INFORMATION

Name of the Bank:
BANK of BARODA
 
Account Holder: 
GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE PALANPUR ALUMNI ASSOCIATION
 
Account Number:
80150100006796
 
Branch Address:
At Post JAGANA, Taluka: JAGANA, Pin-385001,
District: BANASKANTHA
 
IFSC Code:
BARB0DBJAGA
 
OR
 
Scan QR Code for Bank Detail

ફોર્મ

Employment Details

Kindly make a payment of Rs. 500/- through online as a registration fee and upload payment receipt along with this form.
Click or drag a file to this area to upload.
Just tick mark in above box to send your details directly to the mentioned Email ID for further processing